Asiakasarvolla kustannusten kimppuun - How customer value help to achieve cost control?

Tässä Target Costing käsittelyssä jatkamme Espresso-kahvinkeittimen tarinaa, joka kannattaa kerrata edellisestä artikkelista “Mahdollisuuksien tunnistaminen FAST-analyysin perusteella”. Kuvan 1 lähtökohtana on toimintojen ja tuotteen osakokonaisuudet yhdistävä matriisi jatkumona edellisestä artikkelista.

Kuva 1. Haudutuskorin Kustannus-Toiminto suhde sekä sen FAST-kaavio

Yllä on esitettynä vuokaavio tuotteen Kustannus- Toiminto suhteen/FAST-kaavion arvioimiseksi (Kuva 1). Kaavio osoittaa kuinka FAST-kaaviosta siirretään toiminnot Kustannus -Toiminto työlehdelle (B), jaetaan osien kustannukset eri toiminnoille (C) ja sijoitetaan toimintojen kustannus (€) ja kokonaiskustannus (%) samaan FAST-kaavioon takaisin (D). Näin olemme aikaansaaneet FAST-kaavion, missä jokainen toiminto, sen kustannus ja prosentuaalinen osuus kokonaiskustannuksista on esitettynä samassa kuvassa.

Ideointivaihe ja vaihtoehdot

Seuraavaksi tulevan ideointivaiheen tavoitteena on saada aikaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja mitkä täyttävät asiakkaan kokoonpanolle asettamat vaatimukset, tavoitekustannus hinnalla. Kummastakaan vaatimuksesta ei saa tinkiä piiruakaan. Nykyisen ratkaisun hinta on 9 € ja laskettu tavoitekustannus on 6,64 € (-26 % pudotus).

Ideointivaiheessa haudutuskori kokoonpanoon liittyviä kustannustenalennus ideoita listasin edellisessä jutussani taulukkoon. Niihin kuuluvat haudutuskorin koon pienentäminen, hammaspyörän eliminointi, suodattimen koon pienentäminen, terän koon pienentäminen, korin kannen pienentäminen ja korin pohjan pienentäminen (Kuva 2).

Kuva 2. Eri ratkaisuvaihtoehtoja

Tehty analyysi osoittaa, että vaihtoehto A saavuttaa tavoitekustannus- ja toiminnallisuus tavoitteet. Valitaanko se siis riemuiten ratkaisuksi, koska normaalitilanteessa näin toimittaisiin?

Ei valita, koska kyse on asiakasarvon laskemisesta, missä kustannus on yksi elementti, mutta kuten pian nähdään, on muitakin elementtejä joita on laskettava ja arvioitava, jotta asiakasarvo saadaan laskettua. Ensimmäisenä tulevat valintakriteerit ratkaisun löytämiseksi.

Valintakriteereiden muodostamissääntöjä ja niiden keskinäinen tärkeys

1.Tunnista valintakriteerit

Tutki asiakkaan tuotteelle asettamia vaatimuksia, sekä tietoja, joita on kehitetty toimintojen tunnistamisvaiheessa ja tunnista valintakriteerit, joita vastaan ryhmä arvioi jokaista ehdotusta. Tyypillisesti käytettyjä kriteereitä ovat esim. Suorituskyky, Luotettavuus, Kestävyys, Tuotteen esteettisyys, Paino, Huollettavuus. Kuva 3.

2.Luokittele kriteerit

Määrittele jokaisen kriteerin suhteellinen merkitys suhteessa toisiinsa, kuvaamalla sitä asteikolla 1-10. (10 edustaa ehdotonta välttämättömyyttä). Määrittelyn tarkoituksena ei ole järjestää kriteereitä tärkeysjärjestykseen, vaan kuvata asteikolla 1-10 kriteerin merkitystä. Siksi on mahdollista saada usealle kriteerillä sama pistemäärä (Kuva 3).

Kuva 3. Ratkaisuehdotusten vertailu ja priorisointi asiakastarpeen kautta

3. Luokittele kehitetyt vaihtoehtoiset ehdotukset; A, B, C, Nykyinen

Käy läpi suunnittelun kehittämät vaihtoehdot, merkiten jokaiselle luokittelunumero 1-5, osoittaen kuinka hyvin jokainen ehdotus täyttää kyseisen kriteerin (5 tarkoittaa erinomaisesti). Muista, että vertaat ehdotuksia toinen toistaan vasten (Kuva 3).

4.Laske painotettu summa kriteereille. (WE, Weighted Evaluation)

Kerro ehdotuksen luokittelunumero (1-5) kriteerin suhteellisen tärkeyden numerolla (1-10) ja kirjaa tulos ylös. Toimi näin jokaisen kriteerin kohdalla, ja summaa näin saadut jokaisen ehdotuksen painotetut arvot yhteen jokaisessa vaihtoehto sarakkeessa. Saatua summaa kutsutaan painotetuksi summaksi. (Kuva 3.)

Näemme että korkein painotettu summa on ehdotuksella B 144, sitten C 135 kun taas nykyisen ratkaisun painotettu summa on vain 95. Näitä lukuja on tulkittava siten, että ehdotus B toteuttaa parhaiten esitettyjen kriteereiden vaatimukset. Voidaan esittää kysymys, onko ehdotus B paras vaihtoehto toteutettavaksi?

Samalla tavalla kuin kustannuksia laskettaessa, vastaus oli, sitä ei vielä tiedetä, koska kustannuksia ei ole otettu huomioon laskennassa.

Kuva 4. Arvon suhteen eli asiakasarvon laskenta

Arvo suhde, eli asiakasarvo, lasketaan Toiminnon painotettu summa / Kappalekustannuksella. Mitä suurempi luku, se parempi ratkaisu. Tällöin näemme, että paras asiakasarvo on vaihtoehdolla B 20,72 kustannuksella 6,95 € ja sitten vaihtoehdolla C 19,23 kustannuksella 7,02 € ja A 17,92 kustannuksella 6,64 kun taas nykyisen vaihtoehdon asiakasarvo on vain 10,56 kustannuksella 9,00 €.

Suunnitteluryhmä joutuu nyt pohtimaan visaista kysymystä, uhratako asiakasarvoa vai kustannusta. Ratkaisu A saavutti tavoitekustannuksen, mutta on asiakasarvoltaan matalampi kuin vaihtoehto B, mikä taas on kustannukseltaan korkeampi kuin A. C:n kustannus on korkea, mutta asiakasarvo A ja B välissä.

Johtuen Tavoitekustannuskonseptin rekursiivisesta luonteesta, kustannuksia tuotteesta ulos suunniteltaessa, voidaan saavuttaa sekä maksimi asiakasarvo että halvin ratkaisu samaan aikaan, mutta tämä vaatii syvällistä analyysia ja useita iteraatiokierroksia.

VA/VE- konseptin seuraavat vaiheet

Seuraavana vaiheena prosessissa on suosituksen teko parhaasta vaihtoehdosta sekä sen esittely johdolle. Tämä sisältää seuraavia vaiheita:

  • Nykyinen ratkaisu, uusi suositeltu ratkaisu ja sen hyvät ja huonot puolet
  • Työvoimakustannusten aleneminen, materiaalikustannusten aleneminen
  • Vuosittainen valmistettava kappalemäärä, vuosittaiset säästöt, takaisinmaksuaika
  • Elinikäinen valmistusmäärä, elinikäiset säästöt, ensimmäisen vuoden säästö jne
  • Viimeisenä vaiheena on toteutusvaihe

Kannattaa pitää mielessä, että maailman paraskaan idea ei ole minkään arvoinen, jos sitä ei toteuteta. Toimintasuunnitelma ja aikataulutus toteutukselle ovat kaikkein kriittisempiä asioita mitä on esitettävä johdolle.

Jälkikirjoitus

Tämä kirjoittamani juttu on sarjassaan kuudes ja ne kaikki on julkaistu Mexlink Oy kotisivulla /Pearls. Juttusarja kertoo kuinka VA/VE-prosessi etenee systemaattisesti ja mitä se pitää sisällään eri vaiheissaan. Rajoitetusta tilankäytöstä johtuen kirjoittamaani laajempi analyysi ei ole mahdollista tässä yhteydessä.

VA/VE-prosessi, yhdessä Tavoitekustannuskonseptin kanssa, muodostaa ylivoimaisen työkalun kustannusten hallinnassa ja tällä konseptilla voidaan hallita minkä tahansa tuotteen kustannuksia silloin, kun asiakas on asettanut tuotteelle kustannus-, laatu- tai toiminnallisuus vaatimuksia joista prosessin missään vaiheessa ei saa poiketa piiruakaan.

Kuvattuja tekniikoita voidaan käyttää myös työskentelemällä yksin. Kuitenkin organisaatio saa täyden hyödyn, korkein mahdollinen ROI, silloin kun, monitaitoryhmät parantavat kahta asiaa 1. Tapaa kuinka liiketoimintaa ohjataan tuotteen, prosessin ja järjestelmäkehityksen näkökulmasta ja 2. Asiakastyytyväisyyttä parannetaan.

Pentti Enlund
Mexlink Oy

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.