Mahdollisuuksien tunnistaminen FAST-analyysin tulosten perusteella (Pentti Enlund)

Tässä jutussa pyrin näyttämään, kuinka luovan ajattelun avulla tuotetaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia aikaansaada halutut toiminnot. Suunnitteluryhmä tunnistaa parannusmahdollisuudet ja käy niitä läpi aivoriihessä.  Esimerkkinä (Kuva 1), käytän Espresso kahvinkeittimen keskeisintä osaa, eli kahvin haudutuskori kokoonpanoa. Tähän kustannus /toiminto-työlehteen toiminnot kerättiin FAST-analyysistä. Tämän komponentin tehtävänä on jauhaa kahvinpavut hiukkasiksi, jakaa tasaisesti toisaalta tulevaa kuumaa vettä jauhetun kahvijauheen yli, hauduttaa kahvi, suodattaa kahvi, toimittaa Espresso gourmet tason kahvia prosessin seuraavaan vaiheeseen, sekä kerätä kahvinporot hävittämistä varten.  Kahvin maku ja tuoksu saadaan aikaan tällä keittimen osakokoonpanolla, joten tärkeimmät asiakasvaatimukset kohdistuvat siihen.

Parannusmahdollisuuksia konstruktiolle tai prosessille tunnistetaan, määrittämällä kustannusten ja toimintojen välisiä riippuvuussuhteita. Tämä prosessi on erittäin tärkeä pitämään työryhmän huomio niissä osa-alueissa, joissa parannusmahdollisuudet ovat suurimpia.

Kuva 1. Kustannusten ja toimintojen yhteyden muodostaminen

Kyseessä on kustannuksen ja toiminon liitto, missä nämä kaksi asiaa liitetään yhteen. Viittaan oheiseen kuvaan seuraavassa tekstissä.

Ensimmäisenä on varmistettava, että kokoonpanon osien ja asennelmien, sekä niihin liittyvien tekijöiden kustannukset, ovat kirjattuna työsivun vasempaan laitaan, Osa- ja Kustannukset-sarakkeisiin.

Seuraavaksi siirretään FAST-kaaviosta kaikki tunnistetut toiminnot sivun ylälaitaan, Toiminto-sarakkeisiin. Jokainen toiminto voidaan listata vain kerran.

Komponentin kustannus tulee kohdistaa toiminnoille, joiden suorittamiseen se osallistuu. Useassa kohtaa esimerkissämme osa osallistuu useamman toiminnon suorittamiseen. Esimerkin tapauksessa Korin kansi  (1,25 €), minkä toiminto on Kerää ja valuttaa Kuuman veden (0,75 €), ottaa osaa toiminnon Tiivistää Liitoksen (0,25 €) ja Parantaa Ulkonäköä (0,25 €) suorittamiseen. Näemme siis, että kannen tehtävänä ei ole ainoastaan toimia veden kerääjänä ja valuttajana, vaan osallistua kahden muunkin toiminnon suorittamiseen. Jotkin toiminnot voivat myöskin olla vapaita kokonaan kustannuksista.

Kun tarkastelemme FAST-kaaviolla tunnistettuja toimintoja, huomaamme että tietyn toiminnon kustannus koostuu useiden komponenttien yhteisvaikutuksesta. Esimerkiksi toiminto Jauhaa Papuja (1,31 €) koostuu Terän (1,17 €) ja Hammaspyörän (0,14 €) kustannuksista, muodostaen 14,5 % tuotteen kokonaiskustannuksesta.

Yhteenvetona kustannusjakaumasta voidaan nähdä mm seuraavaa;

 • Kriittisellä polulla on kustannuksia 5,62 € / 62,4 %
 • Tukevien toimintojen kustannukset 1,90 € / 21,1 %
 • Perustoiminnon kustannus 0,80 € / 8,9 %
 • Koko ajan vaikuttava kustannus 0,69 € /7,7 %

Aikaisemmista jutuistani muistamme, että perustoiminto on se syy miksi asiakas tuotteen ostaa. Usein on hämmästyttävää todeta, että perustoiminnon kustannus on reilusti alle 10 % tuotteen kokonaiskustannuksista.

Jokaisen toiminnon kokonaiskustannukset ovat summattuna omaan Yhteensä-sarakkeeseen. Prosentti-sarakkeeseen lasketaan kunkin toiminnon prosentuaalinen osuus kokonaiskustannuksista. Tässä vaiheessa ryhmän tulisi tunnistaa 2–4 - toimintoa, joita kannattaa tutkia tarkemmin.

Tässä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kriittisiin toimintoihin. Mikäli suurin osa kustannuksista on täällä, niin silloin nykyinen konstruktio on suhteellisen kustannustehokas. Tällaisessa tapauksessa keskitytään perustoimintoon/perustoimintoihin, ja kehitetään uusi konsepti.

Seuraavaksi tarkistellaan tukevia toimintoja. Jos suuri määrä kustannuksia kohdistuu jonnekin muualle kuin kriittisiin toimintoihin, on todennäköistä, että kustannussäästöjä saadaan aikaan muuttamatta peruskonseptia. Muutosta tehtäessä on syytä pitää mielessä asiakkaan vaatimukset, niistä ei saa tinkiä piiruakaan. Tässä kohtaa kannatta tarkastella niitä toimintoja mitkä eivät tuo lisäarvoa tuotteelle ja kuuluvat ei-tukeviin toimintoihin. Lisäksi kalliiden toimintojen tarkastelu joskus, tuo mahdollisuuksia toteuttaa ne halvemmalla. Alla, Kuva 2, on ideointimenetelmillä aikaansaatuja kustannusten alentamiskeinoja eri kokoonpanon osille.

Toiminto määritellään Aktiivisella Verbillä ja Mitattavalla Substantiivilla. Kuvassa 2 on listattuna käsiteltävän kokoonpanon komponenttien Verbi/Substantiivi- luettelo. Mitattavan substantiivin kohdalla voidaan esittää kysymys, Kuinka paljon?  Esimerkiksi komponentin Hammaspyörä, toiminto on, Välittää Tehoa. Tehon kohdalla voimme esittää kysymyksen Kuinka paljon tehoa? Vastaus on 180W. Muiden kahvinkeittimen osien tarkastelusta (Tehon syöttö) huomasimme että tehoa voidaan pudottaa ja sillä on vaikutus myös haudutuskori kokoonpanoomme. 180 W pudotetaan 130 W jolloin hammaspyörä voidaan korvata vetoakselilla mikä on selvästi halvempi ratkaisu.

Alla on listattuna joitakin yleisiä ohjeita kustannusten alentamiseen.

 • Osien määrän vähentämiseen
 • Kokoonpanon yksinkertaistamiseen
 • Standardi osien käyttäminen
 • Käytöstä pian poisjäävien osien välttäminen
 • Vältä tuotteen ylisuunnittelua siitä mitä asiakas haluaa

Poikkiorganisaatioinen ryhmä on välttämätön, koska tämäntapaisia ratkaisuja on ohjattava asiakkaan tahto ja taloudellinen ohjaus.

Kustannusanalyysi selvittää mitkä tuotteen komponentit ovat kustannustenalentamistoimenpiteiden kohteena ja mihin alikomponentteihin kohdistetaan yksilöllisiä kustannustavoitteita. Kahvinkeittimelle tämä tarkoittaa   päätöstä mihin komponentteihin kohdennetaan toimenpiteitä esim. lämmityselementti, ohjauspaneeli, haudutuskori kokoonpano etc. ja mikä on kustannustavoite niille. Analyysi määrittelee myös komponenttien keskinäisen vuorovaikutuksen (katso yllä tehon syöttö vs. haudutuskori kokoonpano). Useasti yhteen komponenttiin tehdyt kustannustenalentamistoimenpiteet lisäävät kustannuksia toisessa komponentissa, mutta myös alentavat kuten esimerkissämme.

Kustannusanalyysi sisältää viisi pääaktiviteettia:

 • Tuotteen komponenttien listaus
 • Kustannusten allokointi komponenteille
 • Asiakkaan tuotteelle asettamien vaatimusten asettelu tärkeysjärjestykseen
 • Asiakasvaatimusten suhteuttaminen tuotteen komponenteille
 • Tuotteen komponenttien keskinäisen tärkeysjärjestyksen määritys

Yllä mainitut viisi kohtaa ovat alkusysäys tuotteen tavoitekustannuksen saavuttamisprosessille. Tässä prosessissa, kun se suoritetaan oikein, asiakasvaatimukset tuotteelle (asiakkaan ääni) kulkevat läpi koko suunnitteluprosessin, tuottaen toimintoja joita asiakas haluaa, hinnalla minkä hän on valmis maksamaan.

Seuraavassa jutussani käsittelen luovuutta ja sen avulla aikaansaatuja parannusehdotuksia. Lisäksi koko VA/VE- prosessin merkittävintä osa-aluetta eli asiakasarvon laskentaa.

31.3.2022/ Pentti Enlund - Mexlink Oy

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.