ARVOANALYYSI JA KUSTANNUS-SUUNNITTELU (Value Analysis / Value Engineering - Part 2) by Pentti Enlund

Arvoanalyysi ja kustannussuunnittelu tunnetaan yleisesti nimellä Value Analysis/Value Engineering, VA/VE. Se on kurinalainen toimenpidejärjestelmä, millä on ainoastaan yksi tavoite; tuottaa toimintoja, joita asiakas tarvitsee ja haluaa, alimmilla mahdollisilla kustannuksilla, tinkimättä tuotteen laatu- tai toiminallisuustasosta.

Menetelmän tarkoituksena on samanaikaisesti kehittää suunniteltavaa tuotetta (VE) ja sen valmistusprosessia (VA), tuotekehitysvaiheessa, ennen tuotantoon tuloa. VA/VE voidaan määritellä suunnitelmalliseksi ja ennakkoluulottomaksi tavaksi lähestyä ongelmanratkaisua, keskittyen nimenomaan tuotemalleille ja prosesseille ominaisiin piirteisiin.

Se on ennen muuta, moniammatillisen ryhmän, konsensukseen perustuva, ongelmanratkaisuprosessi. Ryhmän tehokkuus riippuu suoraan yrityksen johdon antamasta tuesta ja sitoutumisesta.

Prosessin runko muodostuu systemaattisesta suunnitteluprosessista, asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi, (Kuva 1). Ensimmäisenä askeleena on kartoittaa asiakkaiden/asiakassegmenttien vaatimukset suunniteltavalle tuotteelle ja kerätä kaikki saatavilla oleva tieto suunnittelukohteesta. Tämän jälkeen tiedot läpikäydään ja analysoidaan tarkasti toimintoanalyysin avulla, etsien mahdollisuuksia lisätä tuotteen asiakasarvoa. Luovassa vaiheessa, etsitään aivoriihityöskentelyllä keinoja, saada aikaan edellisessä vaiheessa tunnistettuja tuotteen- tai sen valmistusprosessin toimintoja, pienemmällä komponenttimäärällä, korvaavilla materiaaleilla, vähemmillä prosessin askeleilla, eliminoimalla- tai yhdistämällä toimintoja, uhraamatta tuotteen laatua tai toiminnallisuutta. Seuraavassa, arviointi- ja kehitysvaiheessa, arvioidaan syntyneitä ideoita, kehittämällä arviointikriteerit jokaiselle toiminnolle (suorituskyky, luotettavuus, toteutettavuus jne.), muodostamalla tärkeysluokitus ja vertaamalla esitettyjä ratkaisuja olemassa olevaan ratkaisuun. Lopuksi suoritetaan esittely- ja toteutusvaihe.

VA/VE eroaa muista kustannustenalennustekniikoista siinä, että se on tuotteen toimintoihin keskittynyt pelkän kustannusten alentamisen sijaan. Se hyödyntää monia tunnettuja toisiinsa linkitettyjä kustannustenalennustekniikoita systemaattisella tavalla, kuten esim. kustannusanalyysi, kustannusten arviointi, ideoiden myynti jne.  Muista menetelmistä eroava tekniikka on toimintoanalyysi, F.A.S.T, minkä systemaattinen käyttö tunnistaa suunniteltavalta tuotteelta tai prosessilta vaadittavat toiminnot sekä niiden kustannukset, antaen toiminnoille laskennallisen arvon ja mahdollistaen valmistamisen alimmilla mahdollisilla kustannuksilla.

Mitä tuotteen arvolla tarkoitetaan?

Määritelmä, mitä yleensä käytetään tuotteen arvolle, ”Luotettava suorituskyky siltä, mitä tuotteen, tuotantoprosessin tai toiminnon on tehtävä, jotta se toimii tai myy, pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla”.

Määritelmä viittaa kahteen tärkeään avainmuuttujaan:

  1. Suorituskyky tai toiminto käsittää kaikki ne tekijät, joita tuotteen, prosessin tai toimintatavan tulee tehdä, toimiakseen ja myydäkseen alhaisimmilla mahdollisilla kustannuksilla.
  2. Kustannus muodostuu toiminnoista, jotka sisältävät aikaa, rahaa, ihmisiä, energiaa tai materiaaleja.

Näiden määritelmien perusteella voidaan arvolle määritellä kaava: ARVO= TOIMINTO/KUSTANNUS

VA/VE-menetelmän tarkoituksena on parantaa tuotteen tai prosessin arvoa:

  • Vähentämällä kustannuksia ja samanaikaisesti toimintoja lisäämällä 
  • Alentamalla kustannuksia ja säilyttämällä toiminto ja suorituskyky
  • Lisäämällä toimintoja ja säilyttämällä kustannukset vakiona
  • Lisäämällä toimintoja ja samanaikaisesti lisäämällä vähemmän kustannuksia  
  • Vähentämällä toimintoja (ainoastaan yliominaisuuksia) ja samanaikaisesti suhteellisesti enemmän kustannuksia.

Minkä tahansa tuotteen suhteellinen arvo riippuu, kuinka tehokkaasti käytettävissä olevia työkaluja, materiaaleja ja prosesseja on käytetty ja analysoitu. Teoriassa on ositettu, että tuotteen tai prosessin maksimaalista arvoa ei koskaan saavuteta, siksi jatkuva arvon parantaminen on mahdollista.

Tulossa on tammikuun tietämillä uusi juttu, jossa tarkastelen koko VA/VE-prosessin tärkeintä osa-aluetta, toimintoanalyysiä eli Functional Analysis System Technique, F.A.S.T.

Pentti Enlund
Mexlink Oy

Jätä kommentti

Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista